Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Alle uitvoeringen van werken zijn onderworpen aan de hierna beschreven voorwaarden, die mutatis mutandis ook gelden voor de verkoop van grondstoffen. Elke afwijking moet door ons uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangenomen.

2. OFFERTE

De offerteprijs - exclusief BTW - is vrijblijvend behoudens andersluidende vermelding. Indien er, na het overmaken van de offerte, belangrijke kostenstijgingen hebben plaatsgevonden die wij, redelijkerwijze, niet konden voorzien, zijn wij gerechtigd deze door te rekenen. Het gaat hier, bij wijze van voorbeeld, om wisselkoersschommelingen, lonen, grondstoffen. Alle niet uitdrukkelijk in de offerte voorziene werken worden bijkomend gefactureerd. Alle bij de offerte verstrekte adviezen worden slechts ter informatie gegeven en verbinden ons niet.

3. BESTELLING

Elke bestelling - hetzij schriftelijk, mondeling of door feitelijke levering - van goederen tot  bewerking houdt vanwege de opdrachtgever de erkenning in dat hij onze voorwaarden aanvaardt en afstand heeft gedaan van zijn algemene verkoopsvoorwaarden.
Een bestelbon of afleveringsnota van de opdrachtgever wordt door ons ondertekend onder voorbehoud inzake aantal en/of kwaliteit van de te bewerken goederen.

4. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

Verlies of beschadiging van 2% van de voor behandeling toevertrouwde goederen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van onze maatschappij. Voor goederen, die wij voor de eerste maal behandelen, kan verlies of beschadiging van 10 stuks of 5% voor ons evenmin aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid. Het niet naleven van de leveringstermijn ingevolge omstandigheden die aan onze controle ontsnappen (zoals oorlog, machinebreuk, brand, ziekte) en die de normale uitvoering van de werken of de levering door onze leveranciers in grond- of brandstoffen verhinderen, kan geen aanleiding geven tot enige vordering voor schadeloosstelling of tot contractverbreking. De leveringstermijn - steeds als indicatie gegeven - vangt slechts aan te lopen vanaf ontvangst zowel van de goederen ter behandeling als van de adequate inlichtingen vereist voor de goede uitvoering van de behandeling.

5. OVERDRACHT VAN RISICO EN VERVOER

Behoudens ander schriftelijk beding vindt de levering steeds plaats in onze fabriek op de datum waarop de klant verwittigd is over de goederen te kunnen beschikken. Van dan af draagt hij het risico van de goederen. Deze worden ook steeds vervoerd op zijn risico, zelfs indien zij franco verkocht of verzonden worden, en ook indien wij het vervoer organiseren.

6. FACTUUR EN BETALING

Het minimumbedrag voor facturatie beloopt 75 e per bestelling en per kleur. Onze facturen zijn contant, zonder korting, betaalbaar op de zetel van onze maatschappij, tenzij een andere vervaldag schriftelijk werd overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het bedrag van de factuur van rechtswege, zonder ingebrekestelling, als forfaitaire schadevergoeding, verhoogd met 10 %, en dit met een minimum van 125 e. Tevens worden verwijlinteresten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aangerekend aan een interest van 1 % per maand. Bij annulatie van een bestelling door de klant, hebben wij het recht over te gaan tot facturatie van de reeds uitgevoerde werken en/of van de goederen, die wij ter uitvoering van de opdracht, bij onze leveranciers bestelden en dit onder voorbehoud van alle rechtsmiddelen, waarover wij ingevolge die annulatie beschikken.

7. WAARBORG

Wij waarborgen de degelijkheid van onze bekledingen en/of verkochte goederen gedurende zes maand vanaf hun leveringsdatum. Gebrekkige bekledingen worden vervangen of hersteld, indien bewezen is dat de fout voortkomt van een gebrek in de door ons gebruikte grondstof of in de aanwending ervan. Alle mogelijke andere schadevergoedingen (zoals bv. kosten van demontage en/of montage, productiestilstand, gevolgschade, aankoop van nieuwe stukken) blijven echter uitgesloten. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor fouten in de bekleding, die kunnen voortspruiten uit gebreken in of aan de goederen, zoals de klant ze ons ter bekleding aanbiedt. In dat verband verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze niet limitatieve constructievoorwaarden.


8. GEREEDSCHAPPEN

Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van ons
door de klant ter beschikking gestelde werktuigen of gereedschappen. Zelfs indien deze laatste
door de klant werden betaald, blijven zij onze eigendom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
In dit laatste geval worden zij slechts terugbezorgd na beëindiging van de ganse
opdracht.


9. PAND- EN RETENTIERECHT

De goederen, die zich in ons bezit bevinden zijn, volgens uitdrukkelijke
overeenkomst, in pand gegeven tot zekerheid van de kosten van hun bekleding en
zelfs van deze van reeds afgeleverde goederen. De goederen door de opdrachtgever afgegeven,
die een gelijke waarde hebben als deze, die hem op hetzelfde ogenblik werden terugbezorgd,
komen immers in de plaats van de terugbezorgde goederen. De goederen, die de opdrachtgever
ons voor bekleding toevertrouwt, worden dus verondersteld het voorwerp uit te maken van
één en dezelfde overeenkomst, niet vatbaar voor verdeling, zelfs al wordt zij in opeenvolgende
prestaties uitgevoerd. Wat de vervaldagen betreft, die het voorwerp uitmaken van wissels is het
pand toepasselijk op de schuldvorderingen door wissels vertegenwoordigd tot de werkelijke betaling
van deze laatsten.


10. VERKOOP VAN GRONDSTOFFEN

De verkoop van door ons ter verwerking geleverde
grondstoffen gebeurt onder hetzelfde voorbehoud, de voorschriften en voorwaarden van technische
en juridische aard, waaronder wij ze aankopen bij de fabrikant.


11. RECHTSBEVOEGDHEID

Op onze betrekkingen met de klant is het Belgisch recht van toepassing.
Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Nochtans mogen wij
een rechtsvordering aanhangig maken bij de rechtbanken van de woonplaats van de klant.


ALGEMENE CONSTRUCTIERICHTLIJNEN


1. Alle scherpe kanten en bramen moeten verwijderd zijn.
2. Lassen moeten continu en vrij van poriën en slakinsluitingen zijn. Lasdruppels en -bollen
moeten weggeslepen worden. Puntlassen en spleten zijn voor plastificeren niet toegestaan.
3. Verschillen in materiaaldikte mogen de verhouding 1:3 niet overschrijden.
4. Fouten in het oppervlak ontstaan door buigen, walsen, persen enz. moeten weggewerkt zijn.
5. a) buisconstructies met binnenstekende aansluitstukken zijn niet correct bekleedbaar.
b) Het ganse oppervlak van een S-bocht moet zichtbaar zijn, en de S-bocht mag maxiaal
1 1500 lang zijn.
c) Na een bocht mag er slechts aan 1 zijde een rechte buis volgen.
d) Na een spruitstuk komt er een flensverbinding.
e) Losse flenzen aan een buis verhinderen een continue bekleding.
6. De klant voorziet voldoende speling om de montage van een bekleed stuk mogelijk te maken.
Rondsels zijn noodzakelijk om wegschrapen van de bekleding tijdens het vastschroeven te
vermijden.
7. De klant voorziet de nodige ophangmogelijkheden en, bij chemische voorbehandeling, ontwateringsgaten.
8. Bij chemische voorbehandeling levert de klant de stukken droog aan, vrij van walshuid, roest
of oxydes. Walshuid aan lasersnijkanten is verwijderd. Sporen van markeerstiften of tape op
het substraat zijn niet toegelaten.
9. Dieptrekvetten en in felsnaden opgesloten olie kunnen uitkoken en moeten door de klant verwijderd
zijn.
10. Raakpunten van haken worden niet bijgeschilderd, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen.
11. De klant zorgt voor een goede transportverpakking, en gebruikt bij manipulatie in geen geval
stalen kabels of kettingen. Puntbelasting en wrijving moeten vermeden worden.
12. Voor behandeling van verzinkt materiaal gelden speciale voorschriften, die op eenvoudige
aanvraag beschikbaar zijn, en verondersteld worden door de klant gekend te zijn.
Een metallisatielaag mag 35 micron niet overschrijden.
13. Alle gevolgen van het niet naleven van deze niet limitatieve constructielijnen vallen ten laste
van de klant.

Download onze Algemene Voorwaarden (.pdf)